هیس!مشت این معلم سنگین است

هیس!مشت این معلم سنگین است

وزش تندبادهای پیاپی وگرد وخاک های چندروز اخیر چهره شهررا خاک آلود و غمگینانه تر کرده است.امروز از آن صبح دل انگیز پاییزی خبری نیست.آثار پریشان احوالی وخمودگی در همه جا رخ نموده بویژه در وضعیت ظاهری دانش آموزانی که مسیر مدرسه را پیاده طی میکنند،کاملا مشهوداست.
ایکاش،ابرهای آسمانی سینه چاک کنند وسخاوتمندانه برکوی وبرزن به خاک نشسته این دیار محروم صفا بخشیده وجلایی دهند.برای لحظاتی کوتاه آینده شغلی ومعیشتی این دانش آموزان محروم درحاشیه شهررا که علاوه بر گردوغبارطبیعت،گرد فقر ونداری برچهره های زرد و نحیفشان نشسته دریک افق چشم انداز ده ساله در ذهنم تجسم وتحلیل میکنم.غمی جانکاه بروجودم مستولی میشود.
بااین کنکاش وتصورات ذهنی به محل کارم در دادسرا میرسم.مثل همیشه تعداد کثیری ارباب رجوع از خشونت،فریب ونیرنگ،توهین وتهدید،اجحاف و ظلم هایی که دیگران درحقشان مرتکب شده اند،شاکی بوده وبه تظلم خواهی آمده اند.
بعدازدقایقی پسرجوانی بهمراه برادر کوچکش که دانش آموز کلاس دوم راهنمایی در یکی از مدارس دولتی است،شکایت خودرا ارائه میدهند.دانش آموزی که چند مدت پیش پدرش را ازدست داده ویتیم شده دیروز در کلاس درس بگونه یی از معلم اش مشت ولگد نوش جان نموده که تاب وتوان ایستادن ونشستن رانداشته ولاجرم به دسته کمداتاق چنگ میزند…براساس مدارک پزشکی میبایست به قید فوریت از ناحیه لگن و…مورد عمل جراحی قرارگیرد….
*شواهد ومستندات موجود حکایت از آن دارد،این نوع تنبیهات بدنی وتحقیردانش آموزان در مدارس کشورمان مسبوق به سابقه بوده و مسئولین امر تابه امروز هیچ نسخه شفابخشی درراستای پیشگیری از تکرار آن نپیچیده اند.بطوریکه از آغاز سال تحصیلی جدید نیز دهها مورد مشابه در نقاط مختلف کشور اتفاق افتاده است.قدرمسلم اینکه اینگونه تخلفات صنفی وبدرفتاریها درکانون پرمهر مدارس از مربیان آموزشی ومعلمان به هیچ وجه پذیرفتنی نیست.هرچندکه اغلب معلمان دلسوز،صبور و پرتلاش بوده ومحبوب القلوب مردم هستند و بسیاری از آنان در سایه ایثار وفداکاریهایی که در عرصه آموزشی وتربیتی انجام داده اند درتاریخ کشورمان ماندگارشده اند،اما باید پذیرفت که اینگونه اتفاقات ناگوار و استثنائات تلخ که هرازچندگاهی بر لوح مدارس نقش می بندد،بسان تازیانه یی است که برپیکره جامعه فرود می آید ازطرف دیگر روحیه نقد و پرسشگری،امید به آینده،شهامت وکمال طلبی را دربین طیف دانش آموزی به شدت تضعیف نموده وبه اشاعه وترویج عافیت طلبی،تملق گویی،خشونت و بدبینی و… دربین آنان دامن میزند.بمنظور رهایی وبرون رفت ازاین معضل آموزشی واجتماعی پیشنهادمینماید؛بامشارکت وهم افزایی معاونت پیشگیری از وقوع جرائم دستگاه قضا،وزارت آموزش وپرورش،تشکل های مردمی و صاحبنظران امور تربیتی،آموزشی وجامعه شناسی «منشور حقوق دانش آموزان»تدوین گردد.
این منشور اخلاقی و آموزشی که برمحور حق وتکلیف استواربوده و براساس مقتضیات جاری تبیین میشود،میتواند باارائه توصیه ها و رهنمودات کارشناسی و فنی دانش آموزان را در مسیر کسب فضایل اخلاقی،دستیابی به مدارج علمی و آموزشی،ضرورت تبعیت ازقانون،تکریم معلمان و مربیان تربیتی و آموزشی،احترام به والدین وبزرگسالان،چگونگی تعامل دوسویه با معلمان ونظام آموزشی،ارتقاء مراودات اجتماعی،نحوه مواجهه بامشکلات فردی و ناهنجاریهای اجتماعی و… یاری دهد.همچنین میتواند باتدابیراندیشیده شده در امر توزیع عادلانه امکانات و تجهیزات آموزشی دربین مدارس وتشویق معلمان در امر خدمات رسانی جذاب و پرنشاط آموزشی نقش موثری ایفاء نماید.بطوریکه به پشتوانه این نوع حمایت های قانونی وبهره جستن از اهرم های کارشناسی وعلمی،نظارت هوشمندانه و مقتدرانه یی در نظام آموزش وپرورش حکم فرمامیشود.والنهایه درامر رسیدگی به تخلفات اداری و صدور احکام جزایی درمورد افراد خاطی مجازات هایی اعمال میشود که جنبه بازدارندگی وپیشگیرانه آنان ملموس تر ومشهودترباشد.وبدین سان از رهگذر این نوع پالایش درون سازمانی اشخاص بی اعتناء به ارزشهای اخلاقی ودستورالعمل های سازمانی عملا در حاشیه قرارگرفته و یا طرد میشوند…
درهرحال بنظرمیرسد،وزارت آموزش وپرورش درراستای مهار ومقابله جدی باپدیده خشونت آمیز تنبیه بدنی وتحقیردانش آموزان درانتخاب یکی از دوگزینه مخیر است.طرحی نو ونظارت هوشمندانه و یا شناسایی معلمان عصبانی و اطلاع رسانی بموقع به دانش آموزان ازطریق نصب علائم هشداری«هیس!مشت این معلم سنگین است » در کلاس های مورد نظر.
{توضیح تیتر:با آوردن قید «این» قشرمعلم تخصیص یافته و ازمفهوم عبارت،فقط معلم خاطی و موردنظر به ذهن متبادر میشود}


یادداشت:ناصربدری رز

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *