پیاده راه شهر اردبیل از منظر خدمات شهری

پیاده راه شهر اردبیل از منظر خدمات شهری

انسان در یک کنش دو سویه با محیط زندگی خود، نه تنها در راستای فیزیک محیط، فیزیک بدنی خود را تنظیم می کند، بلکه با تاثیر پذیرفتن آن، فیزیک رفتاری اش نیز تحت تاثیر قرار می گیرد. اداره ی شهر با دیدگاهی فرهنگی و تاریخی و تقویت این نقاط و محورها در محیط زندگی، می تواند شهروندان را از لحاظ متافیزیکی تحت تاثیر قرار دهد. حرکت پیاده اولین و اساسی ترین شکل جابه جایی انسان است. تنها انسان پیاده است که می تواند درک درستی از محیط اطراف خود داشته باشد. در این نوع حرکت است که فرد مجال کافی برای برقراری ارتباط با محیط پیرامون خود پیدا می کند. امروزه حرکت پیاده به حلقه گمشده زندگی شهرنشینی تبدیل شده است از این رو نیاز به بازنگری در شکل و ساختار خیابان های امروزی، ضرورتی است که ذهن تمامی متخصصان طراحی شهری و همچنین مخاطبان و کاربران فضاهای شهری را به خود مشغول کرده است. وضعیت پیاده راه و دیدگاه های شخصی افراد نسبت به پیاده راه، در ارزیابی تاثیرگذاری شاخص های مورد بررسی در کیفیت پیاده راه ها بسیار حائز اهمیت می باشد. با توجه به ارزیابی های صورت گرفته مشخص می شود که معیارهای خدمات شهری، حمل و نقل و محیط زیست تاثیر بیشتری در کیفیت محیط و استفاده کنندگان از آن دارد بدین معنی که هر چقدر دسترسی مناسب به محدوده، خدمات شهری ارائه شده در این محیط و همچنین وضعیت زیست محیطی مناسب وجود داشته باشند کیفیت محیطی پیاده راه بهبود پیدا نموده و دیدگاه افراد نسبت به پیاده راه بهبود پیدا می کند و استفاده بیشتر ساکنان اردبیل را می تواند به دنبال داشته باشد.

یادداشت:پیمان پوربایرامیان

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *