تطبیق شاخص های کیفیت زندگی و محیط زیست در نواحی شهری

تطبیق شاخص های کیفیت زندگی و محیط زیست  در نواحی شهری

نواحی شهری مراکز اصلی، اجتماعی و سیاسی در هر کشوری هستند که خود را به عنوان جذاب ترین نقاط برای ایجاد ثروت، کار، خلاقیت و نوآوری اثبات کرده اند اما این نواحی با چالش های مهمی در زمینه های تخریب فیزیکی و محیطی، محرومیت اجتماعی، ناامنی، بیکاری، کمبود مسکن و ترافیک روبه رو هستند که این مشکلات کیفیت زندگی شهری را به شدت کاهش می دهد. بهبود کیفیت زندگی در جامعه یکی از مهم ترین اهداف و سیاست های آن جامعه و هدف اصلی تمام برنامه ریزی هایی است که از سوی برنامه ریزان و دولت مردان ارائه می شود به طوری که این زندگی هم هدفمند و هم لذت بخش باشد. یافته ها و مطالعات کیفیت زندگی می تواند برای تشخیص خط مشی استراتژی های گذشته و طراحی سیاست های برنامه ریزی در آینده استفاده می شود. این مطالعات همچنین می تواند اطلاعاتی برای شناسایی نواحی دارای مشکل، دلایل نارضایتی، اولویت شهروندان در زندگی و ارزیابی کارایی سیاست ها و استراتژی های مربوط به کیفیت زندگی را فراهم آورند. مقایسه تطبیقی شاخص های کیفیت زندگی در نواحی سه گانه منطقه دو شهر اردبیل با انتخاب ۸ شاخص (رضایت از محله، روابط اجتماعی بهزیستی فردی و رفاه اجتماعی، ارتباطات(حمل و نقل)، اقتصاد، دسترسی، امنیت، محیط زیست و مسکن انجام گرفته است. طبق تحقیقات و محاسبات صورت پذیرفته بر اساس مدل ELECTRE ، ناحیه یک از لحاظ شاخص های امنیت، دسترسی، اقتصاد، ارتباطات(حمل و نقل)، روابط اجتماعی و رضایت از محله در رتبه اول قرار دارد. ناحیه دو از لحاظ شاخص محیط زیست و مسکن در رتبه اول و ناحیه سه از لحاظ شاخص بهزیستی فردی و رفاه اجتماعی در رتبه اول قرار دارد که این نشان از تفاوت بین ناحیه ها از لحاظ برخورداری از شاخص های کیفیت زندگی و وضعیت بهتر ناحیه یک نسبت به ناحیه های دیگر است.


یادداشت:یوسف پورحبیب

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *