بخش خصوصی خواستار تک نرخی شدن ارز است

بخش خصوصی خواستار تک نرخی شدن ارز است

به گزارش روزنامه برای اردبیل به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی استان اردبیل رئیــس اتــاق بازرگانــی اردبیــل در هشــتاد و چهارمیــن جلســه شــورای گفتگــوی دولــت وبخــش خصوصــی کــه بــا حضــور قاضــی زاده هاشـمی، نایـب رئیس نخسـت مجلس شـورای اسـلامی در اتـاق بازرگانـی اردبیـل برگـزار شـد، گفــت: عــدم تــک نرخــی بــودن ارز یکــی از مشــکلات اصلــی تجــارت در کشــور اســت.
حســین پیرمــوذن افــزود: ارز ۴۲۰۰تومانــی مشـکلات بسـیاری را بـرای مـا بـه وجـود آورد، بعضـی از افرادی کـه از آن اسـتفاده کردند موجب بدنامـی بخـش خصوصـی شـدند، مـا خواسـتار حـذف ارز ۴۲۰۰تومانـی در برنامـه بودجـه سـال آینـده و تـک نرخـی شـدن آن هسـتیم. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اردبیل تاکید کرد: متاسـفانه ۷۰درصـد پرداخت تسـهیلات و کمـک بـه بخـش خصوصـی طبـق آمـار بانـک مرکـزی فقـط بـه سـه اسـتان اختصـاص داشـته اسـت و اسـتانهای کـم برخـوردار سـهم زیـادی از ایـن تسـهیلات نداشـته اند.
پیر موذن تصریح کرد : تسـهیلات بخش صنعـت طبـق قانـون بودجـه براسـاس منابـع و مصــارف اســتانها تعییــن شــده اســت، ایــن شـرایط باعـث میشـود کـه اسـتانهای پیشـرو پربارتــر شــده و اســتانهای کــم برخــوردار ضعیفتــر شــوند.
رئیــس اتــاق بازرگانــی اردبیــل تصریــح کــرد: بــرای توســعه همــه جانبــه کشــور بایــد زیرسـاختها را در همـه جـای کشـور توسـعه دهیــم، اســتانهای کــم برخــوردار مثــل اردبیــل زیرســاختهای لازم را بــرای توســعه ندارنــد.
وی بــا اشــاره بــه ســهم پاییــن اســتانهای کـم برخـوردار از بودجـه کشـور، گفـت: مجلس کنونـی بایـد نظـام بودجـه کشـور را تغییـر دهـد و اسـتانهای محـروم را در ردیـف بودجـه بالاتـر بیـاورد تـا عدالـت اجتماعـی رعایـت شـود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اردبیل با اشاره به سهم پایین استان‌ های کم برخوردار از بودجه کشور، گفت: مجلس کنونی باید نظام بودجه کشور را تغییر دهد و استان ‌های محروم را در ردیف بودجه بالاتر بیاورد تا عدالت اجتماعی رعایت شود.
رئیس اتاق مشـترک ایـران و آذربایجـان افزود: در بحـث تجـارت بینالمللـی، تحریـم بـرای مـا مشـکلات بسـیاری را بـه وجـود آورده اسـت و ورود ارز بـه کشـور از طریق سیسـتم بانکی عملا ممکـن نیسـت، امیدواریـم که بـا تغییراتی کـه در آینـده اتفـاق میافتـد بـرای رفـع ایـن مشـکلات تـلاش شـود.
وی همچنین تاکید کرد: فعالان حوزه گردشگری در ایام کرونا آسیب بسیاری دیده ‌اند و انتظار می ‌رود که در بودجه سال آینده کمک‌ های تسهیلاتی مناسبی برای واحدهای گردشگری در نظر گرفته شود.
شـفافیت و رقابت دو عنصر لازم برای فعالیت سالم بخش خصوصی
قاضیزاده هاشـمی در هشـتاد و چهارمین جلســه شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش
خصوصـی اردبیـل در محـل اتـاق بازرگانـی این اســتان، گفــت: شــفافیت و رقابــت دو موضــوع اصلــی اســت کــه بایــد بــه آن توجــه کنیــم و تـا زمانـی کـی ایـن دو موضـوع رعایـت نشـود فعالیـت بخـش خصوصـی ما همـراه بـا انحصار و رانـت خواهـد بـود، و خصوصی سـازی ما هم بـا فسـاد مواجـه خواهـد شـد.نایب رئیـس اول مجلـس شـورای اسـلامی افـزود: همانطـور کـه انحصـار دولتی بد اسـت انحصـار خصوصی هم بـد اسـت و معـروف اسـت کـه در تامیـن برخی از نهادههـا رانـت خصوصـی داریـم، ایـن رانتها و فســادها بایــد از فعالیــت بخــش خصوصــی زدوده شـوند.
وی تاکیـد کـرد: توسـعه نامتـوازن باعــث شــده اســت کــه مناطقــی از کشــورمان امـکان توسـعه پایـدار را نداشـته باشـند، مـا در مجلـس یازدهـم و بـا اصـلاح نهـادی در بودجـه بــه دنبــال عدالــت اجتماعــی هســتیم.
نماینــده مشـهد در مجلس شـورای اسـلامی تصریح کرد: شـعار عدالـت را همـه مـا میدهیـم امـا در نحوه توزیـع منابـع کشـور کـه میتوانـد بـه عدالـت منجـر شـود هرکسـی تعریـف خـودش را دارد، اسـتانهای برخـوردار میخواهنـد منابـع خـود را حفـظ کنند، و اسـتانهای کمتـر برخـوردار انتظار جــذب منابــع از اســتانهای دیگــر را دارنــد.
قاضـیزاده هاشـمی خاطرنشـان کـرد: هـدف مــا از ایــن نــوع ســفرها و حضــور در اســتانها ایـن اسـت کـه بـا واقعیـت موجـود در اسـتانها آشـنا شـویم و منطبق بـا آن تصمیم بگیریـم.
وی افـزود: اکنـون فصـل بودجـه اسـت و ایـن اولیـن بودجـه مجلـس یازدهـم اسـت، هـدف مجلـس یازدهــم اصــلاح نهــادی در بودجــه اســت، مــا بــه نحــوه تامیــن بودجــه در مجلــس یازدهــم توجـه ویـژه داریـم، یکـی از مشـکلات صلـی در تـورم کنونـی کسـری بودجـه شـدید کشـور اسـت.
نایـب رئیس مجلس همچنین گفـت: دربخـش مصـارف بودجـه درمـورد محـل مصرف بودجــه و نحــوه توزیــع آن حســاس هســتیم و بـه صـرف آن در حـوزه اشـتغال و اقتصـاد تاکیـد داریـم. قاضـیزاده هاشـمی افـزود: مسـئله ایـران مسـئله توسـعه نیافتگی نیسـت، دو مسئله جدی مـا داریـم، یکـی سیاسـتهای کلان اقتصـادی ما اسـت و دیگـری توسـعه یافتگـی نامتقارن اسـت کـه منجـر بـه شـرایط موجـود شـده اسـت.
خصوصی سـازی چاره کار توسعه اقتصادی کشورا ست
عبـاسزاده مشـگینی هم در این جلسـه گفت:دولـت مـا وارد کارهـای بخـش خصوصی شـده اسـت و در بعضـی جاها دولـت ما حتی پیمانکارهـم شـده اسـت، مـا چـارهای جـز خصوصـی سـازی نداریـم و تـا زمانـی که خصوصی سـازی نکنیم توسـعه اقتصـادی رخ نخواهـد داد.
نماینده مشگین شـهر در مجلس شـورای اسـلامی افزود: خصوصـی سـازی و البتـه مولد سـازی چـاره کار کشــور مــا اســت، در دنیــا دولتهــا تصــدی گـری را رهـا کـرده، امـور را بـه مـردم سـپرده و فقـط نظـارت میکننـد، امـا در کشـور مـا دولـت در همـه کارهـا دخالـت میکنـد.
وی تاکیـد کرد: مـا اصـل ۴۴را داریـم اما کشـورهای پیشـرفته در دنیــا از ایــن اصــل و خصوصــی ســازی عبــور کردهانــد و در پــی مولدســازی منابــع هســتند، خصوصـی سـازی لزومـا بـه معنـی مولد سـازی نیسـت.
عضـو کمیسـیون امنیـت ملـی مجلـس خاطرنشـان کـرد: کشـت و صنعـت مغـان، وقتی کـه یـک واحـدی بـه بخـش خصوصـی بـا آن شـرایط واگـذار میشـود و بعد از دو سـال معامله ابطـال میشـود، ایـن سـوء مدیریت تاثیـر بدی بر روند خصوصی سـازی کشـور خواهد گذاشـت.
عبـاسزاده تصریـح کـرد: تـا پرونده بودجه سـال ۱۴۰۰باز اسـت علاقهمند هسـتم که پیشـنهادات بخـش خصوصـی را درخصوص جـذب بودجه بــه ســمت بخــش خصوصــی دریافــت کنیــم و بــرای درج در بودجــه تــلاش کنیــم. نماینــده مجلـس شـورای اسـلامی گفـت: چنـد مشـکل مهـم در رابطـه بـا بخـش خصوصـی داریـم، اول اینکـه دولـت خـود رقیـب بخـش خصوصـی شـده اسـت، در صورتـی کـه دولـت بایـد حامی بخــش خصوصی باشــد.
وی افــزود: بعــد از خصوصــی ســازی مــی بایسـت مولدسـازی را شـروع کنیم، اقتصاد ما۷۰ سـال اسـت کـه بـه نفـت اعتیـاد دارد و مشـکل اقتصـادی اکنـون مـا بخاطـر همیـن اعتیاد اسـت.
عبــاس زاده تاکیــد کــرد: ۸۸درصــد بودجــه پیشـنهادی سـال آینـده بودجـه هزینـهای اسـت، ایـن بودجـه را هـرکاری بکنیـم بـرای اسـتانهای محـروم اتفـاق بزرگـی نمیافتـد.
تعرفه گمرکی کالاهای صادراتی باید شناور باشد
رئیس اتاق بازرگانی در هشتاد و دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، گفت: تعرفه گمرکی کالای صادراتی برخلاف شناور بودن قیمت ارز ثابت است و به نظر می‌رسد که این تعرفه هم باید شناور باشد.
حسین پیرموذن افزود: برای برخی از کالاها این شناور بودن از سوی گمرک لحاظ می‌شود اما پیشنهاد شد که تمهیدی اندیشه شود و هر پانزده روز یکبار از سوی گمرک قیمت اقلام مختلف مناسب با تغییرات جدید اعلام شود.
وی با اشاره به موضوع این جلسه درخصوص روز ملی صادرات، تاکید کرد: مشکلات نرخ ارز و نوسانات قوانین باعث اذیت دوستان صادرکننده شده و انتخاب صادرکننده نمونه امسال تحت تاثیر این مشکلات است، در چنین شرایطی می‌توان گفت همه دوستان تولید کننده و صادر کننده کار بزرگی کرده‌اند.
رئیس اتاق بازرگانی اردبیل تصریح کرد: انتخاب صادر کننده نمونه هرساله بر عهده سازمان صمت و اتاق بازرگانی است، امسال هم فراخوان منتشر کردیم اما صادرکنندگان درگیر بحث تعرفه و پیمان سپاری ارزی هستند و کسی اعلام آمادگی نکرد.
پیرموذن خاطرنشان کرد: اطلاعات ۵۹ صادرکننده استان از سوی بانک مرکزی و وزارتخانه برای ما ارسال شده است، در حالی که برخی از این صادرکنندگان پیمان سپاری ارزی را انجام داده‌ و برخی دیگر انجام نداده‌اند‌.
رئیس اتاق مشترک ایران و آذربایجان تشریح کرد: صادرکنندگان نمونه امسال استان از بین صادرکنندگانی انتخاب می‌شود که طبق قانون ۷۰ تا ۱۰۰ درصد پیمان سپاری ارزی را انجام داده‌اند که در استان ما ۸ صادرکننده در این شرایط قرار دارند.
وی افزود: یکی از مشکلات صادر کنندگان این است که در سال ۹۷ با دلار ۹ هزار تومانی صادرات انجام داده‌اند و امسال با ارز ۳۲ هزار تومانی باید رفع تعهد ارزی انجام دهند؛ که البته خوشبختانه تا آخر سال برای این امر فرصت داده شده است.

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *