شهرداري ها تا چه ميزان در تحقق حقوق شهروندي نقش آفريني مي كنند ؟

شهرداري ها تا چه ميزان در تحقق حقوق شهروندي نقش آفريني مي كنند ؟

شهرداری فقط ناظر بر ساخت و سازها نیست بلکه این مجموعه در نحوه ي چيدمان شهري با رعايت زيبايي معماري در حفظ روحيه ي شهروندان نقش اساسی دارد و در کنار آن شوراي اسلامي شهر نیز وظیفه سنگینی بر دوش داشته که باید تصویب لوایح مهم حقوق شهروندان را ارجح تر از منافع شخصی قلمداد کنند. شورای شهر نیز فقط ناظر بر شهرداري و دخل و خرج آن نیستند بلکه در تدوين و تصويب مصوبات و مقرراتي در الزام شهرداري به ايفاي حقوق شهروندي باید نقش خود را به خوبی ایفا کنند.
با این اوصاف در شهر اردبیل شناخت حقوق شهروندی از سوی شهروندان چندان جایگاه خود را پیدا نکرده و گاهی بدلیل عدم شناخت و تبیین وظایف مردم دچار سردرگمی می شوند. و با این عنوان شهروند تكاليف خود را در مقابل اجتماع نشناخته و در ایفای آن دچار پارادوکس می شوند. بنابرین برای تبیین حقوق شهروندی در شهرهای انسان محور شهرداري بيشترين نقش را در تحقق اين مهم باید برعهده بگیرید. بیشتر مردم همچنان بر این تصور هستند که وظیفه ذاتی شهرداری ها فقط در عمران شهری، تنظیف شهری و خدمات شهری است و نیازی به خلقیات احساسات و درون شهروندان و توجه به مسایل فرهنگی نیست و نباید در رابطه با حقوق شهروندی پایدار در شهر توجه داشته باشد.
بی شک اردبیل شهری است که فرهنگ و مذهب کهن آن از دیر باز مورد توجه قرار گرفته و سالانه بیش از ۶ میلیون نفر مسافر در فصول گرم سال و تعطیلات از این شهر دیدن می کنند پس در کنار عمران شهری باید به مساله فرهنگی و چگونگی برخورد با این مسافران شناور مورد توجه شهروندان قرار گیرد. در واقع شهرداري اداره ي امور جاري و يوميه زندگي شهروندان شهر را سامان و تنظيم مي كند و نقش تعيين كننده اي در نشر و گسترش حقوق شهروندي را برعهده داشته و به عنوان يك موجود زنده به شهر مورد مدیریت خود نگاه می کند.اگر در شهری مردم بتوانند حقوق همدیگر را به رسمیت شناخته و برای تحقق آن از همدیگر پیشی بگیرند آن وقت شهردار و مجموعه عوامل آن در خدمات رسانی نمی تواند قصور داشته باشد. شهر در حقیقت به مثابه یک پیکر دارای حیات با داشتن انسان هايي با فرهنگ و آداب و رسوم مختلف نیازمند فرمان دهنده متفکر است چنانچه این فرمانده بتواند وظایف خود را در مسیر درستی بکار گیرد بطور یقین شهر به زیستگاه اخلاق محور تبدیل می شود.
امروزه معيار و عنوان شهردار موفق به كسي كه در شادي و بهتر زيستن شهروندان نقش داشته ميزان اميد به آينده براي آنها فراهم کرده باشد داده می شود. همچنین شهردار موفق باید از بحران ها و آسيب هاي شهري کاسته و برای آرامش و آسایش شهروندان برنامه داشته باشد. با این اوصاف شهردار اردبیل از بدو ورود به ساختمان شهرداری با شعار اینکه راه عمران شهری از کوچه فرهنگ عبور می کند اردبیل را شهری انسان محور تلقی کرده و نسبت به افزایش مسایل فرهنگ تاکید کرد حال در این مدت چه میزان این شعار جامعه شناختی تحقق یافته و جامعه عمل پوشیده باید طی نظرسنجی اصولی از شهروندان به یک نتیجه قابل قبول دست یافت.

یادداشت:حسن حسین نژاد

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *